web

Kết Quả Thi

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 6/1/2016

1457466147181_9100

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 21.1.2016

1456825223309_7762

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 04.2.2016

1457466147181_9100

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 18.2.2016

1458198973196_9594

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 3.3.2016

1459841569913_9979

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 10.3.2016

1460021850686_9995

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 24.3.2016

1460525132510_10019

Danh sách thi Chứng chỉ tiếng anh tin học BGD ngày 31.3.2016

1460624743149_10041

Danh Sách Thi chứng chỉ tiếng anh tin học Bộ Giáo Dục 7.4.2016

41254

Danh sách thi chứng chỉ tiếng anh tin học Bô Giáo Dục 14.4.2016

19.04.2016